OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Modern Elder Mentors, IČ:
  10741372, se sídlem Ovenecká 99/45, Bubeneč, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním
  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258172, dále jen:
  „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Ovenecká 99/45, Bubeneč, 170 00 Praha 7.
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
  nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
  společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které
  správce získal na základě vyplnění online formuláře Vámi.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
  smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro
  zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vašeho začlenění do databáze mentorů a výkon práv a povinností
  vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při začlenění jsou
  vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné propojení s menteem
  (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem
  pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
  smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
  čl. 22 GDPR. S takovým zpraco
  váním
  jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
  vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 2. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
  mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé
  mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
  dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
  nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
  k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
  údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Soubory Cookies

1. Některé stránky na webové stránce používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když návštěvník navštíví webové stránky. 

2. Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách naší webové stránky používáme tyto cookies:

 • Technická cookies (nezbytná): pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

 • Preferenční (funkční) cookies: umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. V takovém případě je heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně zpříjemní a ulehčí návštěvu internetového obchodu prodávajícího.

 • Statistické a marketingové (analytické) cookies: pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace. 

3 Návštěvník webové stránky může mít kontrolu nad tím, jaké cookies prodávající zpracovává. K tomuto může návštěvník použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Nebo může návštěvník používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však návštěvník webové stránky zakáže i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožní tím fungování některým funkcím. Vypnutím analytických cookies zobrazování marketingových nabídek návštěvník nezabrání, jen pro něj budou méně relevantní.

4. Pokud návštěvník bude používat webové stránky, a neučiní opatření popsaná v článku VII.3., souhlasí s používáním souborů cookies ze strany prodávajícího, jak je popsáno v těch obchodních podmínkách.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních
  údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
  formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
  ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
  údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi
  těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinností dnem odesláním formuláře.