VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Modern Elder Mentors s.r.o., IČO: 10741372, se sídlem Ovenecká 99/45, Bubeneč, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 347601 jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi MEM a zákazníky (dále jen „VOP“).

 

Definice pojmů:

 

„MEM“ – společnost Modern Elder Mentors s.r.o., IČO: 10741372, se sídlem Ovenecká 99/45, Bubeneč, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 347601

„zákazník“ – fyzická nebo právnická osoba, která provádí přihlášku do kurzu a/nebo programu, poskytuje své fakturační údaje a zaváže se za program a/nebo kurz zaplatit; zákazník může být současně i účastníkem

 

„účastník“ – fyzická osoba, která se účastní programu a/nebo kurzu

 

„program“ – mentoringový program z aktuální nabídky MEM

 

„kurz“ – rozvojový kurz z aktuální nabídky MEM

 

„smlouva“ – smlouva uzavřená mezi MEM a zákazníkem na základě akceptace přihlášky zákazníka do programu a/nebo kurzu

 

„smluvní strana“ – MEM nebo zákazník/účastník

 

„spotřebitel“ - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná

 

mentor“ – fyzická osoba s dlouholetou zkušeností s vedením lidí na seniorní pozici, se zájmem o dlouhodobé předávání zkušeností

 

„mentee“ – fyzická osoba se zájmem o získávání zkušeností a jejich aplikaci pro leadership v širokém slova smyslu

 

„webové stránky“ – webové stránky MEM na adrese: www.modernmidlifementors.com

 

„OZ“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.


 

I.

PROGRAM MEM


1. Přihlášení účastníků do programu:

Přihlášení účastníků do programu je možné pouze prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách, kde účastník vysloví svůj zájem o účast v programu. Následně budou účastníkovi (resp. zákazníkovi) na uvedenou e-mailovou adresu zaslány bližší informace a vzor závazné přihlášky do programu. Přihláška se stává závaznou jejím odesláním. 

 

Odesláním přihlášky zákazník prohlašuje, že se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů a těmito VOP a tyto informace poskytne i účastníkovi programu, jehož se přihláška týká. 

 

Účastníci jsou do naplnění kapacity programu evidováni podle pořadí doručených přihlášek. 

 

Po přijetí přihlášky zkontroluje MEM její formální náležitosti.

 

MEM si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí přihlášky a potvrzení registrace na základě svého uvážení. 

 

Po přijetí přihlášky bude zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zasláno potvrzení přihlášky. Do té doby není MEM povinna poskytovat jakékoliv plnění. Potvrzením přihlášky je uzavřena smlouva. 


 

Proces přijetí mentora do programu:

Přihlášení mentorů do programu je možné pouze prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách, kde mentor vysloví svůj zájem o účast v programu. Následně budou mentorovi na uvedenou e-mailovou adresu zaslány bližší informace a vzor závazné přihlášky do programu. Přihláška se stává závaznou jejím odesláním.

 

Po přijetí přihlášky mentora zkontroluje MEM její formální náležitosti. Pokud bude vše v pořádku, posoudí přihlášku expert z týmu MEM, který rozhodne o zařazení či nezařazení mentora do programu. Posouzení experta MEM je zcela ponecháno na jeho uvážení; jeho rozhodnutí je konečné a nelze jej přezkoumat. V případě přijetí bude profil a fotografie mentora nahrána do veřejné databáze na webových stránkách.

 

Jakmile to bude možné, vybere MEM mentorovi vhodného menteeho k mentorování. Mentor má právo menteeho odmítnout. Pokud bude mentor souhlasit, budou vzájemně propojeni a tím bude mentoring započatý. 

 

Podmínky mentorování, jeho rozsah a odměna je na dohodě mezi mentorem a menteem. Vždy je však podmínkou dodržování dobrých mravů, hodnot MEM a patřičné důvěrnosti obvyklé v procesu certifikovaného coachingu.

 


2. Trvání a podmínky ukončení účasti v programu:

Trvání programu je na dobu neurčitou. Mentor i účastník jsou oprávněni ukončit program písemnou výpovědí bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce, jež začíná běžet od počátku měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.


V případě, že účastník nebude moci z objektivních důvodů v programu již nadále pokračovat, sdělí
tuto informaci kontaktní osobě z organizačního týmu MEM za účelem domluvy dalšího
postupu. V případě, že nebude možné najít jiné řešení, může účastník z programu odstoupit i před uplynutím výpovědní doby dle předchozího odstavce.


MEM si vyhrazuje právo program kdykoliv ukončit bez náhrady. Účastník v takovém případě bere na vědomí, že nemůže žádat jakoukoliv kompenzaci.


3. Nakládání s duševním vlastnictví v průběhu programu:

Účastníci souhlasí s tím, aby logotyp společnosti, která se do programu hlásí, byl uveřejněn na webových stránkách případně sociálních sítích MEM v souvislosti s informováním o platformě nebo prezentací účastníků.


V případě, že účastníci poskytují v rámci programu MEM nebo jiným účastníkům jakákoliv práva duševního vlastnictví, není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, poskytují tím nevýhradní licenci užívání takových práv duševního vlastnictví ke všem obvyklým způsobům užití. Licence je časově omezená na dobu trvání projektu. V případě, že předmětem práva duševního vlastnictví je fotografie, účastník souhlasí, aby MEM fotografie upravovala, případně je spojovala s jinými autorskými díly. Účastníci souhlasí se zveřejněním materiálů, které poskytnou v rámci veřejných akcí organizovaných pro další účastníky programu. Především se jedná o prezentace a materiály sdílené v rámci workshopů, seminářů a dalších přednášek, ze kterých bude pořizován audiovizuální záznam.
 

4. Osobnostní práva účastníků:

Účastníci vstupem do projektu souhlasí s tím, že jejich podobizny mohou být zveřejňovány na
webových stránkách a sociálních sítích projektu a výslovně k tomu udělují svůj neodvolatelný souhlas.
Účastníci berou na vědomí, že z eventů a kurzů, které mohou být součástí programu, mohou být pořizovány fotografické a videozáznamy zachycující podobiznu účastníků.


 

II.

KURZY MEM


1. Přihlášení účastníků do kurzu:

Přihlášení účastníků do kurzu je možné pouze prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách, kde účastník vysloví svůj zájem o účast v kurzu. Následně budou účastníkovi (resp. zákazníkovi) na uvedenou e-mailovou adresu zaslány bližší informace a vzor závazné přihlášky do kurzu. Přihláška se stává závaznou jejím odesláním MEM a nelze od ní jednostranně odstoupit. Po přijetí přihlášky zkontroluje MEM její formální náležitosti.

 

Odesláním přihlášky zákazník prohlašuje, že se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů a těmito VOP. Zároveň zákazník prohlašuje, že tyto informace poskytne i účastníkovi kurzu, jehož se přihláška týká. 

 

Účastníci jsou do naplnění kapacity kurzu evidováni podle pořadí doručených přihlášek. 

 

MEM si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí přihlášky a potvrzení registrace na základě svého uvážení. 

 

Po přijetí přihlášky bude zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zasláno potvrzení přihlášky. Potvrzením přihlášky je uzavřena smlouva. Do té doby není MEM povinna poskytovat jakékoliv plnění. 


 

2. Platební podmínky:

Zákazník odesláním přihlášky do kurzu potvrzuje, že mu je známa cena kurzu (účastnický poplatek za každého účastníka kurzu). Po přijetí přihlášky bude zákazníkovi zaslána faktura na úhradu zálohy ceny kurzu. Platbu zálohy je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zaslání faktury, pokud na faktuře nebude jiný termín splatnosti (např. z důvodu krátkého časového předstihu před zahájením kurzu) pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Úhrada je možná pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet MEM uvedený na faktuře.

 

Po naplnění minimální kapacity kurzu bude zákazníkovi doručena faktura k úhradě doplatku ceny kurzu. Platbu doplatku je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zaslání faktury, pokud na faktuře nebude jiný termín splatnosti (např. z důvodu krátkého časového předstihu před zahájením kurzu) pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Úhrada je možná pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet MEM uvedený na faktuře.

 

MEM se může v konkrétním případě domluvit se zákazníkem na fakturaci celé částky najednou (tedy zálohy i doplatku).

 

V případě prodlení s úhradou ceny kurzu je MEM oprávněna požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení zákazníka. MEM je rovněž v případě prodlení s úhradou ceny kurzu dle své volby oprávněna od smlouvy odstoupit, čímž registrace do kurzu programu zaniká. 

 

V ceně kurzu, pokud u popisu konkrétního kurzu není uvedeno jinak, je zahrnuta účast v programu, instrukce, vlastní vzdělávací materiály a všechny fitness a meditační aktivity.

 

Účastnický poplatek je nevratný. V odůvodněných případech může zákazník požádat MEM (nebo MEM nabídnout zákazníkovi) vrácení poměrné výše účastnického poplatku. Na vrácení jakékoliv části poplatku však není právní nárok. Změna účastníka programu uvedeného v odeslané přihlášce je možná pouze se souhlasem MEM. 

MEM upozorňuje účastníky a zákazníky, že MEM není pořadatel ani zprostředkovatel zájezdu ve smyslu ustanovení § 2521 a násl. OZ a úprava smlouvy o zájezdu, včetně souvisejících práv a povinností dle OZ se zde neuplatní. Cena kurzu nezahrnuje ubytování, dopravu do a z místa konání kurzu, spa procedury. MEM účastníkům bezplatně doporučí a zprostředkuje kontakt s ubytováním.

 

MEM účastníky upozorňuje, že splnění bezinfekčních a jiných obdobných podmínek dopravce a/nebo ubytovatele v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 při konáním kurzu je jen a pouze odpovědností účastníka. MEM nevrací cenu kurzu v případě, že se účastník nebude moci kurzu zúčastnit z důvodu odmítnutí z přepravy a/nebo z ubytování dle tohoto odstavce.

 

V případě odstoupení zákazníka anebo účastníka od smlouvy nebo odstoupí-li MEM od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem nebo účastníkem stanovené smlouvou a VOP, je zákazník/účastník povinen zaplatit MEM odstupné ve výši 100% dohodnuté ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

3. Průběh kurzu:

MEM si vyhrazuje právo na změnu termínu, místa konání nebo lektora kurzu. MEM bude o těchto skutečnostech informovat účastníka programu včas, a to buď e-mailem nebo telefonicky.  Tyto změny nezakládají zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět.

 

Účastníci kurzu berou na vědomí, že v průběhu konání kurzu může docházet k pořizování dokumentačních fotografií pro reportážní potřeby MEM. Účastníci vstupem do kurzu souhlasí s tím, že jejich podobizny mohou být zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích MEM a výslovně k tomu udělují svůj neodvolatelný souhlas. Účastníci berou na vědomí, že z kurzu mohou být pořizovány fotografické a video záznamy zachycující podobiznu účastníků. 

 

Účastníci kurzu jsou povinni docházet na program včas a svým chováním jakkoli nenarušovat průběh programu. Účastník kurzu nesmí být při účasti na programu kurzu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, musí se k ostatním účastníkům programu kurzu a zástupcům MEM chovat v rámci pravidel obvyklé slušnosti a nesmí poškozovat dobré jménu MEM, partnerů MEM či účastníků programu kurzu. 

 

V prostorách konání kurzu je účastník povinen dodržovat návštěvní řád a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo újmě na zdraví. Účastník kurzu bere na vědomí, že kurz není pořádán v prostorách MEM a v místě konání kurzu MEM neodpovídá za věci vnesené nebo ponechané účastníky kurzu.

 

Veškeré know-how, prezentace a materiály poskytnuté účastníkům kurzu jsou důvěrnými materiály zahrnujícími zejména obchodní tajemství a autorská díla. Účastníci programu nejsou oprávněni jakékoli výstupy z programu poskytovat třetím osobám nebo je zveřejňovat. 

 

Porušení těchto podmínek ze strany účastníka kurzu nebo zákazníka může být důvodem k vyloučení účastníka kurzu z dalšího průběhu kurzu, jakož i zakládá právo MEM na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Zákazník v takovém případě nemá právo na vrácení jakékoliv části účastnického poplatku.

 

5. MEM před uzavřením smlouvy zákazníka, v případě, že je spotřebitel, informuje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku související s mentoringovými programy a rozvojovými kurzy se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení) dle podmínek operátora zákazníka, MEM si neúčtuje žádné další poplatky;

b) požaduje úhradu ceny před převzetím plnění zákazníkem od MEM, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, to se týká i požadavků zákazníka na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c) MEM neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

d) v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

e) zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Odstoupit lze písemně nebo zasláním e-mailu na kontaktní údaje uvedené na webové stránce. Pro dodržení 14 denní lhůty je potřeba toto odstoupení před jejím uplynutím odeslat MEM;

f) zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud mu MEM již v této lhůtě poskytla na jeho žádost jakékoliv plnění. Za splnění této žádosti se považuje zahájení programu nebo kurzu nebo zaslání materiálů k programu nebo kurzu určených pro účastníky programu nebo kurzu ze strany MEM;  

g) uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením OZ;

h) reklamaci MEM vyhodnotí bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů;

i) v případě, že dojde mezi MEM a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

III.

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy či těchto VOP, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Jako místně příslušný soud si smluvní strany volí soud dle sídla MEM.

 

Znění VOP může MEM měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

V Praze dne 3.1.2022